Pastýřský list pro Nový rok 2024 L.P.

Milena Davídková 1.ledna 2024

266508Drazí bratři a sestry v Kristu,

dnes jsme se probudili nejen do nového svátečního dne, ale i do prvního dne nového roku 2024. Jistě se rádi každoročně právě v tuto novoroční slavnost setkáváme s krásnými biblickými slovy požehnání, uloženými v 1. čtení ze 4. knihy Mojžíšovy. Mojžíš z Božího vnuknutí sděluje Áronovi důležité a nadějeplné poselství jako trvalou pravdu a úkol k zapamatování: svému lidu bude Hospodin žehnat, bude jej ochraňovat, ukazovat mu svou jasnou tvář, bude k němu milostivý a dopřeje mu pokoje. To je ve stručnosti vyjádření známého starozákonního textu požehnání. Je potěšující hned na začátku nového roku vědět, že se Bůh vůči svému lidu, tedy i vůči každému z nás, zavazuje ke každodenní péči a ochraně. Tuto starost Hospodin nevnucuje, ale nabízí a je připraven ji naplňovat jako závaznou smlouvu. Na každém z nás pak je, aby se jako člen společenství Božího lidu tohoto členství nezřekl. K hlubšímu pochopení uvedeného starozákonního požehnání si Vás dovolím, drazí bratři a sestry, upozornit především na slova, uvedená v závěru požehnání. Zmiňuje se zde, že Bůh svému lidu „dopřeje pokoje“. Sám jsem přesvědčen o tom, že důraz na přítomnost pokoje a míru je zcela zásadní. Vždyť, jaký je v současnosti stav věcí ve světě dnes? Mezi námi lidmi, obyvateli naší planety, je až příliš mnoho nepřátelství, válek, neústupnosti, hádek a neklidu. Takový stav nelze nazvat utěšeným. A přesto, nemůžeme si dovolit vzdát se víry v Hospodina, původce míru a harmonie v celém vesmíru. Současně zapomenout na Ježíše Krista, knížete pokoje a obnovitele všech lidských rozvalin, by bylo naším vlastním neštěstím. Bůh se sám zavázal k tomu, že je nám schopen a ochoten znovu a znovu dopřávat pokoje. On je Pánem lidských dějin a neexistuje nic a nikdo větší, kdo by jeho lidu donekonečna škodil. Žádní mocní tohoto světa, ať stojí v čele jakéhokoliv bojechtivého pluku ve smutném válečném poli našeho světa, nejsou bohové, ač by jimi chtěli být. Jedině Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, a i otec náš, vítězí nad všemi mocnostmi zla a nepřátelských ujednávání. Neztrácejme naději a nechme se Bohem pokoje požehnat. Dnes je slavnost Panny Marie Matky Boží, Královny míru, mocné naší Přímluvkyně. Dnes je i státní svátek pokojné obnovy samostatného českého státu. Je však i krásný den modliteb za mír. S pokojem v srdci, neboť jedině tam se Boží milostí rodí skutečný mír, prosme Pána za odvrácení všech válek a rozbrojů, modleme se za pokoj ve světě.

Žehnám Vám i všem Vašim blízkým a drahým, především Vašim rodinám, ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Váš + Jan