Nově vysvěcený biskup Stanislav Přibyl převzal diecézi po biskupu Janu Baxantovi

Milena Davídková 4.března 2024

Biskup Stanislav Přibyl se stal v pořadí 21. biskupem litoměřickým. V sobotu 2. března 2024 ho do úřadu doprovodilo společenství diecézních kněží, jáhnů, řeholníků a mnoha věřících spolu s biskupy ostatních diecézí i zahraničí. Hlavním světitelem byl pražský arcibiskup a předseda ČBK, Jan Graubner, spolusvětitelem byl eichstättský biskup Gregor Maria Hanke.

Na slavnostní bohoslužbě v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích bylo přítomno několik stovek věřících. Ti, kteří se do katedrály nedostali, mohli obřad sledovat na velkoplošné televizi před katedrálou a v kostele Všech svatých na Mírovém náměstí.

Bohoslužbu zahájil pražský arcibiskup Jan Graubner jakožto biskup hlavní světitel. Spolusvětiteli byli nyní již emeritní biskup litoměřické diecéze Jan Baxant a eichstättský biskup Gregor Maria Hanke. U oltáře koncelebrovali také vídeňský arcibiskup, kardinál Schönborn, kardinál Dominik Duka a apoštolský nuncius v ČR Jude Thaddeus Okolo. Přítomné přivítal biskup Jan Baxant nejprve v mateřském jazyce, poté v němčině a italštině.

"Nejdůstojnější Otče, diecéze litoměřická Vás žádá, abyste posvětil kněze Stanislava Přibyla k biskupské službě," zaznělo z úst P. Jana Hrubého, asistujícího kněze. Následně byla před celým shromážděním přečtena jmenovací bula od Svatého otce v latině a v češtině.

První čtení proroka Izaijáše o služebníku Božím přečetla převorka kláštera premonstrátek v Doksanech, sestra Augustina Vrzalová. Europoslanec Alexandr Vondra přednesl čtení druhé, z listu Timotejovi a evangelium s Ježíšovým trojím posláním "Pas moje ovce" četl jáhen Michael Koudelka.

Vídeňský arcibiskup Christoph Schönborn, rodák z české Skalky, pronesl homilii. Celý text je k dispozici zde. Kardinál Schönborn se vracel k textům, které zazněly při bohoslužbě slova a které si pro tuto příležitost vybral nově vysvěcený biskup Stanislav. Vídeňský kardinál v promluvě vzpomínal na sametovou revoluci. "Od svatořečení Anežky České v Římě 12. listopadu 1989 vládla úžasná pozdvižená atmosféra. Směl jsem ji také zažít. Co z této atmosféry po čtyřiatřiceti letech zůstalo, co se z ní stalo? Jaká je doba, ve které teď ty, milý Stanislave, budeš biskupem? Něco ti mohu prozradit: my se momentálně s rostoucím zájmem díváme na církev v České republice. Zvláště u nás ve Vídni, ale i v Rakousku obecně, a ano, v celé „západní“ Evropě, zažíváme prudký nárůst sekularizace se vším, co k ní patří. Vy to v důsledku komunismu a ekonomického liberalismu máte už skoro za sebou. My se na vás poslední dobou díváme, abychom se lépe naučili, jak máme jako církev žít v tak sekulární společnosti, a také s mnohem skromnějšími finančními prostředky. Papež Benedikt XVI. na to poukázal už v roce 2009, že se můžeme od České republiky naučit, jakou podobu dnes v této sekulární společnosti může mít to být křesťanem."

Obřad samotného biskupského svěcení byl zahájen hymnem k Duchu Svatému. Součástí obřadu byl slib svěcence, že bude mj. vytrvale hlásat Kristovo evangelium, otevírat srdce všem chudým, strádajícím a cizincům a jako dobrý pastýř hledat zbloudilé ovce a přivádět je zpět do Pánova ovčince. Všichni shromáždění poté za zpěvu litanií vyprošovali milost pro svěcence, který před oltářem na důkaz naprosté odevzdanosti padl s tváří k zem. Prostrace se objevuje na několika místech Písma, kde vyjadřuje klanění, kajícnost, hlubokou prosbu, ale především naprostou odevzdanost. Člověk se fyzickým gestem zříká sám sebe a prosí, aby jej moc Boží zastínila a naplnila.

271993

Následně na svěcence hlavní světitel, spolusvětitelé a všichni přítomní biskupové vkládali mlčky ruce a arcibiskup Graubner pronesl konsekrační modlitbu. Stanislav Přibyl byl pomazán křižmem, přijal evangeliář a biskupské insignie –⁠⁠⁠⁠⁠ solideo, prsten, mitru a berlu. Nově vysvěcený biskup poté za zvuku fanfár usedl na katedru a pokračoval ve slavení Eucharistie jako hlavní celebrant.

Po přijímání zazněl chvalozpěv Te Deum, který předcházel závěrečným přáním z lidu. Za kněze litoměřické diecéze popřál nově vysvěcenému biskupovi probošt katedrální kapituly P. Jiří Hladík O.Cr, za jáhny litoměřické diecéze Ing. Mgr. Michael Koudelka. Za řeholníky a řeholnice působící v diecézi promluvili sr. Michaela OSF a P. Pavel Mayer. Za rodiny novému biskupovi poblahopřáli Tomáš a Ludmila Smolkovi, kteří dorazili se svými vnoučaty. A nakonec za město Litoměřice vystoupil starosta Ing. Radek Löwy.

Před závěrem k zaplněné katedrále promluvil nově vysvěcený biskup Stanislav Přibyl. Celý text je k dispozici zde. Zazněla mnohá slova díků Bohu, rodině, řádu redemptoristů, všem, kteří Stanislava na jeho cestě doprovázeli a podporovali, jeho předchůdci Janu Baxantovi, generálnímu vikáři diecéze Martinu Davídkovi, všem, kteří se podíleli na přípravě bohoslužby a dalším. Stanislav Přibyl si vybral své biskupské heslo "Pax vobis" –⁠⁠⁠⁠⁠ Pokoj vám. Na závěr oznámil jméno svého nejbližšího spolupracovníka, generálního vikáře. Bude jím P. Radek Jurnečka, dosud arciděkan v Liberci.

Nový litoměřický biskup poté udělil shromážděným první biskupské požehnání. Slavnostní bohoslužbu zakončil mariánský zpěv a Bachova Toccata a Fuga F Dur. Stanislav Přibyl vyšel po skončení bohoslužby pozdravit všechny přítomné lidi na nádvoří.

271994

Fotogalerie ze slavnostní mše svaté s biskupským svěcením

Zdroj: cirkev.cz
Úvodní foto: Jana Chadimová (ČaV)