Konkurs na ředitele/ředitelku Mateřské školy v Litoměřicích

Milena Davídková 15.ledna 2024

Biskupství litoměřické, se sídlem Dómské nám 1/1, 412 01 Litoměřice, vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ

NA VEDOUCÍ PRACOVNÍ MÍSTO ŘEDITELE/ŘEDITELKY

Mateřská škola svaté Zdislavy Litoměřice

se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice

 

Požadavky:

 • splněné předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele školy/školského zařízení podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • znalost problematiky organizace – školské právnické osoby zřizované církví, znalost řízení a financování v soukromém a církevním školství a znalost příslušných předpisů;
 • respekt ke křesťanskému pojetí církevní školy

 

Náležitosti písemné přihlášky:

 • Na přihlášce uveďte, že se jedná o přihlášku uchazeče do konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřská školy svaté Zdislavy Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice
 • jméno a příjmení uchazeče včetně titulu;
 • datum narození uchazeče;
 • místo trvalého pobytu uchazeče;
 • korespondenční adresu uchazeče (liší-li se od adresy místa trvalého pobytu).

K písemné přihlášce musí být přiloženy originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokumentů:

 • doklady o požadované odborné kvalifikaci (diplom a vysvědčení o státní zkoušce nebo diplom a dodatek k diplomu; případně vysvědčení o maturitní zkoušce)
 • doklad o průběhu zaměstnání, ze kterého vyplývá délka praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů);
 • strukturovaný profesní životopis;
 • koncepci dalšího rozvoje organizace (max. rozsah 3 stran formátu A4);
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky organizace (ne starší 2 měsíců). 

 

Písemnou přihlášku a výše uvedené dokumenty doručte nejpozději do pátku 19. ledna 2024 do 12 hodin na adresu:

Mons. Martin Davídek,
delegát ad omnia
Biskupství litoměřické
Dómské náměstí 9
412 01 Litoměřice

Přihlášky došlé po tomto datu nebudou zařazeny do konkurzního řízení!

Obálku označte slovy KONKURSNÍ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT.

Platové podmínky:
Řídí se zákoníkem práce v platném znění, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb.
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 4. 2024.